Εκεί που οι άλλοι αδυνατούν

εμείς μπορούμε!

Ορισμός του Όρου: Γνήσια Ανταλλακτικά

 

Ο όρος γνήσια ανταλλακτικά με βάση το νέο ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο δεν σχετίζεται πλέον αποκλειστικά με το σύστημα διανομής του κατασκευαστή αυτοκινήτου. Δηλαδή γνήσια ανταλλακτικά δεν θεωρούνται μόνον αυτά τα οποία διανέμονται από την κατασκευάστρια αυτοκινητοβιομηχανία σε συσκευασία με το δικό της λογότυπο. Το βασικό κριτήριο που ορίζει σήμερα την γνησιότητα ενός ανταλλακτικού είναι αυτή καθ' αυτή η ποιότητα του. Παρόμοια ανταλλακτικά τα οποία πληρούν κριτήρια και προδιαγραφές του πρότυπου ανεξάρτητα αν κατασκευάζονται από ανεξάρτητους κατασκευαστές προσδιορίζονται επίσης ως γνήσια.

Ο νέος αυτός προσδιορισμός του γνήσιου ανταλλακτικού στοχεύει στο να ελευθερώσει την αγορά από το μονοπωλιακό καθεστώς που εφαρμόζετο μέχρι πρόσφατα από τις αυτοκινητοβιομηχανίες. Με βάση πάντοτε την νέα ερμηνεία που δίνεται μέσα από το πρόσφατο νομοθετικό πλαίσιο γνήσια ανταλλακτικά ορίζονται:
1. Ανταλλακτικά που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα πρότυπα παραγωγής που παρέχει ο κατασκευαστής του αυτοκίνητου οχήματος για την παραγωγή ή εξοπλισμού για την συναρμολόγηση του συγκεκριμένου αυτοκίνητου οχήματος και τα οποία διαχωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

• Ανταλλακτικά κατασκευασμένα από τις ίδιες τις αυτοκινητοβιομηχανίες στους δικούς τους χώρους κατασκευής (In house products),
• Ανταλλακτικά που παράγονται από ανεξάρτητους προμηθευτές προϊόντων και για τα οποία οι αυτοκινητοβιομηχανίες διατηρούν το δικαίωμα του βιομηχανικού ιδιοκτησιακού καθεστώτος – Vehicle makers hold a valid industrial property right (Captive parts),
• Ανταλλακτικά που παράγονται από ανεξάρτητες κατασκευάστριες εταιρείες οι οποίες προμηθεύουν τις αυτοκινητοβιομηχανίες, και οι οποίες παράλληλα προμηθεύουν τα προϊόντα τους και στην δευτερογενή αγορά (ΟΕΜ).

2. Σημαντικό στοιχείο του νέου Ευρωπαϊκού κανονισμού BER (Block Exemption Regulation) αποτελεί το γεγονός ότι ανταλλακτικά που κατασκευάζονται από ανεξάρτητους κατασκευαστές και τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή κατατάσσονται και αυτά στα γνήσια ανταλλακτικά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν ισάξια προϊόντα και εντός του δικτύου των εξουσιοδοτημένων συνεργείων των αυτοκινητοβιομηχανιών.